Tag: statut

Statut jest dokumentem, który określa zadania, sposób organizacji wewnętrznej a także relacje między organami osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.